TARIKH         :  27 OGOS 2022
 MASA           :  2.30 PM. - 3:30 PM.
 PLATFORM  :  KAHOOT
 LOKASI        :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.