TARIKH         :  11 SEPTEMBER 2022
 MASA           :  2.30 PM. - 4:30 PM.
 LOKASI        :  PUSAT INTERNET KOMUNITI PARIT (PEDi) PARIT.